/

Крал на флертот: Три знаци со кои ќе ја заведете!

Невербалната комуникација понекогаш зборува и открива многу повеќе отколку кога се изразувате само со зборови. Затоа, обрнете внимание на целокупното држење на телото, изгледот, гестовите итн. За момци: еве 3 клучни знаци, говор на телото, со кои можете повеќе или помалку отворено